Všeobecné informace pro rodiče, kteří chtějí navštívit svoje děti v Keni


POLITIKA OCHRANY DĚTÍ

POSLÁNÍ

Posláním OMDC je přispívat k procesu obnovy naděje, zlepšení kvality života dětí, které jej potřebují.

VIZE

Vize OMDC je mít region, kde jsou dětská práva PLNĚ RESPEKTOVÁNA.

OMDC věří ve společnost;
•    Která respektuje a váží si každého dítěte.
•    Která dětem naslouchá a učí je.
•    Kde všechny děti mají naději a příležitosti.

Organizace pro dětská práva se snaží prosazovat tato práva prostřednictvím individuálního sponzoringu, podpory rodiny, zvyšováním ochrany práv dětí, ochrany dětí, posílením rovnoprávnosti a zvyšováním svých kapacit.

ÚVOD
Státy a organizace, které přistoupily k úmluvě OSN o právech dítěte z r. 1989 článek 19., chrání děti před všemi formy fyzického a psychického násilí a to zejména před zraněními, zneužíváním, zanedbáváním, týráním, vykořisťováním včetně sexuálního zneužití. OMDC má společný závazek k ochraně a prevenci proti  zneužívání dětí. Zneužívání a vykořisťování  se děje ve všech zemích a společnostech  na celém světě.
Tato politika stanoví hodnoty, zásady a přesvědčení. Popisuje kroky, které budou učiněny k dosažení našeho závazku ochrany dětí.

Naše víra,hodnoty a principy
Všechny zneužité děti mají právo na ochranu.
Všechny děti mají stejná práva na ochranu před zneužíváním a vykořisťováním.
Situace všech dětí musí být zlepšena prostřednictvím podpory jejich práv tak, jak je uvedeno v mezinárodní úmluvě OSN o Dětských právech. Toto zahrnuje právo dítěte na ochranu před zneužitím a vykořisťováním.
Jakákoli forma dětského týrání nebude nikdy akceptována.
Máme závazek chránit děti, se kterými a pro které pracujeme.
Partneři, kteří s námi spolupracují, mají povinnost ve svém programu chránit děti.

Co učiníme

Budeme plnit svůj závazek chránit děti před zneužíváním následujícími prostředky:

Povědomí: ujistíme se, že všichni naši zaměstnanci, sponzoři a další jsou si vědomi nebezpečí a problému se zneužíváním dětí.

Prevence: ujistíme se, že díky povědomí, dobré spolupráci našich zaměstnanců a dalších partnerů, bude toto riziko pro děti minimalizováno.

Hlášení: ujistíme se, že všichni naši zaměstnanci, sponzoři a další zúčastnění znají postupy a kroky, které musí být podniknuty v případě získání znepokojivé zprávy o bezpečí nebo zneužití dítěte.

Odezva: ujistíme se, že budou podniknuty veškeré právní kroky na podporu a ochranu dítěte, kde hrozí anebo se dozvíme, že by mohlo dojít, k zneužití dítěte.
Výše uvedené standarty hlášení a odezvy budou plněny členy OMDC.

Nadace se tak též ujistí, že:

• všechny znepokojivé zprávy budou posouzeny se vší vážností

• učiní pozitivní kroky k ochraně dítěte, které je předmětem znepokojivé zprávy

• bude podporovat děti, zaměstnance nebo  dospělé, kteří upozorní na nebezpečí zneužiti dítěte a Ty děti, které jsou v tomto nebezpečí.

• bude jednat podle zákona, vhodně a efektivně. Bude dávat podněty a spolupracovat při vyšetřování.

• proces ochrany dítěte, bude veden v principu nejlepšího zájmu dítěte.

• bude nasloucháno dítěti, veškeré pohledy a přání dítěte budou přijímány s nejvyšší vážností.

• bude spolupracováno s rodiči/opatrovníky a dalšími profesionály tak, aby byla ochrana dítěte zajištěna.Jak se ujistíme, že náš výše uvedený závazek je splněn

Zaměstnanci OMDC  ( místně a mezinárodně jmenovaní ) podepíší a budou dodržovat tento kodex chování.

1.Všichni partneři podepíši a podřídí se tomuto kodexu.
2.Všichni zaměstnanci, sponzoři a dobrovolníci budou mít přístup ke kopii tohoto kodexu.
3.Nábor zaměstnanců bude zahrnovat kontrolu vhodnosti uchazeče pro práci s dětmi a mládeži.
4.Nástup do práce bude zahrnovat školení na problematiku ochrany dětí.
5.Na každém pracovišti budou zveřejněny kontaktní údaje, kde je možné podávat hlášení o možném zneužití dítěte. Každý zaměstnanec bude mít tyto kontakty taktéž.
6.Tento systém bude založen tak, aby každý člen mohl prověřit znepokojivou zprávu o zneužíváni dítěte a poté se postarat o další právní kroky.
7.OMDC nadace zajistí vhodná školení, tréningy, vzdělávací příležitosti a další podporu, aby zajistila splnění svých závazků.


Kodex chování
Všichni zaměstnanci OMDC, dobrovolníci a sponzoři musí podepsat a podřídit své chování tomuto kodexu.

Zaměstnanci a další osoby nesmí:
1.uhodit nebo jinak fyzicky napadnout anebo zneužít děti
2.rozvíjet sexuální vztahy s dětmi
3.rozvíjet vztahy, které by jinak  mohly být považovány za urážlivé nebo vykořisťovatelské
4.jednat tak, aby jejich chování bylo nevhodné anebo, aby nepřivedlo děti do nebezpečí zneužití
5.hovořit s dětmi nebo dávat rady takovým způsobem, který je hrubý, urážlivý a výsostně nevhodný
6.chovat se takovým způsobem, který je nevhodný nebo sexuálně provokativní. Jsou-li děti brány zaměstnanci na noc domů, zaměstnanec nesmí ponechat toto dítě samotné bez dozoru.
7.spát v jedné místnosti nebo ve stejné posteli společně s dítětem, o které se stará
8.nechat děti vykonávat práce pro svou osobní potřebu
9.přehlížet nebo se účastnit chování dětí, které je nezákonné,nebezpečné nebo hrubé
10.jednat takovým způsobem, který dítě zostudí, ponižuje, snižuje nebo působí jakoukoliv psychickou újmu
11.diskriminovat, ukazovat rozdíly v zacházení nebo upřednostňovat jedno dítě na úkor ostatních.
Toto není vyčerpávající nebo exkluzivní seznam. Principem je, aby se zaměstnanci vyvarovali jednání nebo chování, které může představovat špatnou praxi  anebo potencionálně podezřelé chování.
12.Děti, o které je pečováno ponechávat přes noc doma nebo v hotelovém pokoji bez dozoru.
spát v jedné místnosti nebo posteli s dítětem, které je v péči.
nechat dítě vykonávat práce pro svou osobní potřebu
přihlížet nebo účastnit se chování dětí, které je nezákonné, nebezpečné nebo hrubé
jednat takovým způsobem, které dítě poškozuje, ponižuje, snižuje nebo dopustí jakoukoliv jinou formu psychického týráni
diskriminovat, ukazovat rozdílné zacházení nebo upřednostňovat jedno dítě na úkor druhého
toto není vyčerpávající nebo exkluzivní seznam. Principem je, aby se naši zaměstnanci vyvarovali jednání, které by mohlo představovat špatnou praxi nebo potencionálně nebezpečné chování.


Kontakty s dětmi:

a.buďte si vědomi situací, které můžou představovat riziko a kontrolujte jej
b.plánujte a organizujte setkání na místech, kde je riziko minimální
c.při setkání a cestování s dětmi se snažte být co  nejvíce viditelní
d.zajistěte, aby existovala kultura otevřenosti, kde budou všechny problémy a obavy  diskutovány
e.zajistěte, aby pocit odpovědnosti existoval mezi všemi zaměstnanci. Případná špatná praxe nebo potencionálně podezřelé chování nezůstalo bez povšimnutí
f.hovořte s dětmi o jejich kontaktu se zaměstnanci a nebo dalšími lidmi, taktéž jim dodejte odvahu hovořit o jejích obavách
g.Posilujte děti diskusí o jejich právech. Řekněte jim, co je přijatelné a nepřijatelné chování a co můžou udělat, když mají problém.

Obecně je nevhodné:

strávit příliš hodně času s dítětem o samotě
brát dítě domů nebo hotelových pokojů bez asistenta. Toto je ještě více nevhodné, když toto dítě je opačného pohlaví.
Vyzvedávat dítě ze třídy během vyučování.
Nechat dítě cestovat se sponzorem bez upozornění asistenta nebo v doprovodu asistenta opačného pohlaví.
Povolit návštěvníkům/ sponzorům porušovat pravidla školy.

BRANÍ DĚTÍ NA VÝLET, NÁVŠTĚVU NEBO JINÉ UDÁLOSTI

i.Rodičovský /Opatrovnický souhlas
Rodiče a opatrovníci by měli mít co nejvíce informací o zamyšlené události pro jejich děti. Aby se zabránilo vzniku obav o bezpečí dítěte, měly by být veškeré dotazy zodpovězené co nejrychleji.  Touto cestou budou rodiče a opatrovníci ochotni povolit účast dětí na společných setkáních. ( viz příloha 2 ukázkového formuláře, který vyplní rodič/ opatrovník)
ii.Začlenění a rovnoprávnost mezi chlapci a dívkami
S cílem zajistit maximální zastoupení a účast dětí na výletech, společenských událostech nebo schůzkách, musí výběr dětí zahrnovat obě pohlaví. Poskytnout všem dětem stejnou příležitost. Děti, které budou vybrány, by měly vědět, že účast je dobrovolná a že mohou účast na akci kdykoliv zrušit.
Účastí na akci nesmí být porušeno právo dítěte na vzdělání, život, rozvoj anebo jiné aspekty jejich života. Závazky dítěte ve škole a celém procesu vzdělávání by měly být respektovány např. Vyučovací hodiny by neměly být přerušovány, školní pravidla a regulace by měly být dodržovány a respektovány.
iii.Doporučené ubytování a společné prostory pro děti
Místa pro konání společných událostí by měla být přátelská pro děti a pečlivě vybraná dle následujících kritérií:
měla by být čistá se sociálním zařízením.
Byla v blízkosti zdravotnického zařízení anebo měla lékárničku s první pomocí.
Organizátoři akce zajistí, aby děti během a po čas konání akce, měli odpovídající zdravotní pojištění i pro ty, kteří cestují z dalších okresů či zemí.
Byla bezpečná a ne podezřelá.
Ne izolována ( ne na samotě)
Mít rozdělené ubytování pro chlapce a dívky.
Místnosti byly čisté, větrané, s čistým ložním prádlem a postelí. Ubytování hostelového typu je preferováno.
Poskytnout vyváženou a výživnou stravu.
Místo bylo přístupné pro děti se zdravotním postižením např. rampy, uvolněná přístupová cesta. Dále by mělo být vytvořeno prostředí pro děti zrakově, sluchově a mentálně postižené.
Centrální místo by mělo být jasně označeno se všemi ukazateli.
Nebylo umístěno v hlučných místech nebo v místech pro zábavu dospělých  např. bary.
Mělo vybavení pro rekreaci a zábavu.
Mělo příjemný personál
Bylo bezpečné, bez přístupu dospělých, vyjma těch, kteří jsou součástí tohoto setkání a zaměstnanců.
Setkání nesmí být v přeplněných místech anebo jejich sousedstvích, kde neoprávněná osoba může snadno vstoupit anebo navazovat nevhodné kontakty s dětmi.
Děti by neměly sdílet pokoje s dospělými účastníky jako jsou doprovod, pečovatelé, moderátoři, ochranka nebo další dospělí. Nicméně v závislosti na okolnostech dětem by mělo být umožněno vybrat si kamaráda svého věku a pohlaví, se kterým chce sdílet pokoj.
Doprovod by měl být ubytován v blízkosti dětí.
Doprovod by se měl ujistit, že děti mají dostatek spánku a také, že spánkový režim, je dětmi dodržován.
Asistent by měl být stejného pohlaví jako dítě
a měl by hovořit stejným jazykem.

V případě, že tyto akce jsou konány ve výukových a vzdělávacích centrech, nejlepší dobou konání je doba, kdy stálí studenti zde nejsou  přítomní.


Doporučená  doprava pro děti
Při zajišťování přepravy dětí mějte na paměti:
Bezpečnost a komfort, jak je uvedeno zákonem 403 o přepravě.
Každé vozidlo pro přepravu dětí by mělo být pojištěné  a splňovat zákonem uložené požadavky.
V případě použití veřejné přepravy, tato přeprava může být uskutečněná společností,  která je zákonem autorizována pro přepravu pasažérů.
Děti by neměly být přepravovány v otevřených vozidlech nebo ve vozidlech na přepravu zboží.
Děti se mohou přepravovat pouze během dne a to v časovém rozmezí od 6:00 do 18:00 hod.
Asistenti se ujistí, že dětem je během cesty podáváno adekvátní množství jídla a pití.

Asistenti/Doprovod
Asistent, který je opatrovníkem dítěte musí poskytnout doprovod na všechny akce, kterých se dítě účastní. Asistent může být muž nebo žena, avšak ve všech případech se mužští asistenti budou starat o chlapce a ženy o dívky.
Hlavní zásady pro asistenty:
Asistenti by měli poskytovat dětem ochranu, dávat podporu,  provádět dohled na akcích a plnit své úkoly zodpovědně po celou dobu své činnosti.
Asistent by měl být dobrovolník pod hlavičkou OMDC.
Před odjezdem na akci by se měli setkat asistenti s  rodiči/opatrovníky minimálně jednou a s dětmi vícekrát.
Zastoupení chlapců a dívek na akci má být rovnoměrné. Úměrně k počtu dětí, organizátor určí počet asistentů. Při určováni počtů asistentů  bude brán zřetel:  na věk dětí, zvláštní potřeby, charakter akce a ubytování.
Další asistenti by měli být k dispozici v případě nouze.
Asistenti by vždy měli být stejného pohlaví jako dítě.
Kriteria pro výběr asistentů
Výběr asistentů se bude lišit v závislosti na kontextu  místa konání akce/návštěvy nebo mezinárodní akce. Obecně by mělo platit, že asistent:
je dospělá osoba, žijící se svou rodinou samostatně.
Je osobnost mající ráda práci s dětmi a v minulosti s dětmi již pracovala.
Má čistý rejstřík trestů a v minulosti nebyla trestána pro zneužívání dětí.
Nepožívá alkohol a nekouří při práci s dětmi.
Nepoužívá drogy nebo psychotronní látky.
Používá jazyk, který je dítěti nejbližší ( včetně řeči těla ) po celou dobu, kdy s dětmi pracuje.
Měl by znát problematiku života dětí a být proškolen o dětských právech.
 Měl by být k dispozici po celou dobu akce.
Slušně oblečen.
Být stejného pohlaví jako dítě.

Zodpovědnost/Úkoly asistentů.
Zodpovědnost asistentů zahrnuje následující avšak není tímto omezen:
1.Spolupráce s rodiči/opatrovníky dětí před započetím akce.
2.Zjednodušit cestování v dopravních prostředcích a to zajištěním bezpečnosti, péče a instrukcemi. ( např. Sčítáním dětí a držení skupiny pohromadě ).
3.Ujistit se, že děti v péči mají odpovídající osobní věci, dostatek potravin,vody po dobu cestování a akce.
4.Spolupracovat s lidmi, kteří jsou schopni poskytnout zdravotní péči.
5.Radit dětem, informovat je a dávat jim veškerou podporu, kterou můžou potřebovat.
6.Podporovat a povzbuzovat děti během zasedání / návštěvy.
7.Působit jako překladatel a tlumočník v případech, kde dítě je v přítomnosti cizince a tento překlad potřebuje.
8.Být si vědom speciálních požadavků dítě, které jsou zapotřebí. Informovat o těchto potřebách organizátora akce a ujistit se, že tyto požadavky budou splněny.
9.Podávat obecné pokyny dětem.
Skupiny chráněné tímto kodexem

Tento kodex chrání následující skupiny:

Děti
Všechny děti definované úmluvou OSN o právech dítěte mladších 18 let, jsou chráněny tímto kodexem.

Mladí lidé
Jsou děti v období dospívání, které samy sebe již nevidí jako děti. Některé 16ti leté děti se umějí postarat sami o sebe a zařazují se do společnosti jako dospělí. Toto je dvoustranný pohled: děti mladší 18 ti let jsou zapojeni do společnosti více jako dospělí. Z druhé stránky, společnost na tyto děti pohlíží a jedná s nimi více jako s dospělými a ne s dětmi. Nicméně si uvědomujeme, že proces změny pohledu na děti je dlouhodobější záležitostí. Mladí  lidé jsou zranitelní minimálně do 18ti let a možná budou potřebovat ochranu až do 20ti let.


ÚDAJE O DÍTĚTI
Tento formulář by měl být vyplněn před uvolněním dítěte/dětí na výlet nebo organizovanou společenskou akci. Tyto informace by měl podat rodič/opatrovník.
Jméno a příjmení:
Věk:                                                 Pohlaví:                                                            Třída:
Jméno školy nebo instituce:

Jestliže dítě není ve škole, prosím, uveďte detaily ( proč ):

Jméno matky:
Tel. č. nebo Post Box (domu):
Jméno zaměstnavatele a adresa (Tel. a Post Box č.):
Jméno otce:
Tel. č. nebo Post Box (domu):
Jméno zaměstnavatele a adresa (Tel. a Post Box č.):
Jméno opatrovníka:
Tel. č. nebo Post Box (domu):
Jméno zaměstnavatele a adresa (Tel. a  Post Box č.):
Jméno a adresa nejbližší školy:
Jméno ředitele nebo zástupce:
Nějaké známé alergie?                                        Ano/ Ne
Jestliže ano, prosím, specifikujte:


Bere dítě nějaké léky?                                         Ano/ Ne
Jestliže ano, prosím, uveďte jaké:

  
Vyžaduje dítě nějakou speciální péči?                 Ano/ Ne
Jestliže ano, prosím, specifikujte blíže:

Datum:
Jméno a podpis osoby přebírající tyto údaje:

Datum :
Jméno a podpis osoby poskytující tyto údaje:


FORMULÁŘ PRO RODIČOVSKÝ/OPATROVNICKÝ SOUHLAS
Tento formulář by měl být vyplněn rodičem/opatrovníkem a podepsán jako souhlas s účastí na společenské akci a cestováním.
Já/My __________________________________________z__________
        (Jméno rodičů/opatrovníků)                (Adresa)
____________________________________________________povoluji mé/naší dceři/synovi _________
___________________________ (Celé jméno dítěte) věk____________________cestovat do (jméno místa a aktivity, jestliže je mimo Keňu, jméno země) ____________________________________________
cestovat/podílet se na _______________________________________
______________________________________ (Název akce/Důvod návštěvy), která se bude konat v ________________________________________________________
__________________________________________z_____________
Veškerá doprava, ubytování, strava, cestovní doklady, víza a cestovní pojištění spojené s tímto výletem bude hrazeno _________________________________________________________
a ________________________________________________________    (Jméno sponzorské organizace & Jméno další osoby podílející se na úhradě nákladů)
Ona/On se stane asistentem ________________________________________________________
                            (Jméno a oslovení)
Který bude zodpovědný za péči a ochranu dítěte.
Já/My si uvědomujeme, že může dojít k úrazu, nemoci nebo jiné mimořádné události, kdy bude vyžadováno lékařské ošetření našeho dítěte/dětí. Já/My souhlasíme, aby asistenti, pracovníci a zdravotní personál přijal a učinil veškerá vhodná opatření ve prospěch našeho dítě. 
Já/My si uvědomujeme, že cestování není bez rizika. Já/My souhlasíme, že asistent a (jméno sponzorské organizace) nebude odpovědna za jakékoliv nehody, nemoci v místě konání, kterým nebylo možné  zabránit a ani je předpokládat. Já/My souhlasíme s tím, že při akcích mohou být pořizovány fotografie, video a zvukové záznamy našich dětí. Já/My povolujeme ( název pořadatele ), která umožňuje a dohlíží na tyto aktivity, aby používal fotografie, záznamy v rozumné míře a v souladu se slušnými mravy. Toto platí pouze v případě, bude – li naše dítě s tímto souhlasit taktéž. Já/My jsme obdrželi seznam kontaktních osob s adresami a tel.čísly organizátorů.
____________________________________________________
Jméno a podpis rodičů/opatrovníků dítěte
                                    Datum: ____________________________
____________________________________________________
Jméno a podpis reprezentanta sponzorské organizace
                                    Datum: ____________________________
Jméno a podpis asistenta
                                    Datum: ____________________________


CC.

1.) Opatrovník

2.) Sponzorská organizace

3.) Okresní úředník pro péči o děti.

popisek
Sarafina Kaari (8 let)
Od narození má AIDS, kterým se nakazila krví od své matky. Maminka jí zemřela před 2 roky na AIDS. Žije s prababičkou a pěstouny. Spí na hliněné podlaze v domě z plechů a prken..

Více se o Sarafině dozvíteenglish
Partneři
Asfalt.cz - provádíme opravy a homogenizace silnic, komunikací, chodníků a železničních přejezdů. Dále zajišťujeme opravy spár v komunikacích, opravy propadlých kanalizačních vpustí a šachet a veškeré práce s tímto spojené. Expedice-World.cz Lov mečounů - cestovní agentura DORADA. Destination City Guides By In Your Pocket TOPlist
RF-HOBBY