Vzděláním proti konfliktům

V průběhu let byl kladen důraz na význam vzdělávání při zlepšování životní úrovně v zemi. Vzdělávání by mělo vytvářet prostředí přispívající k uspokojování emocionálních, sociálních a intelektuálních potřeb různorodých skupin jednotlivců se zájmem o sebe-posílení. Důraz na vzdělání a mír je založen na skutečnosti, že mír a vzdělávání jsou neoddělitelnými aspekty civilizace. Žádná civilizace nemůže být bez vzdělání skutečně pokroková a žádný vzdělávací systém nemůže být skutečně zušlechťující, pokud není založen na univerzálních principech míru.

Vzdělávání by mělo posilovat osvojování si hodnot, znalostí a rozvíjení postojů, schopností a chování tak, aby člověk žil v harmonii se sebou i s ostatními. Nikdy tak tedy nebude existovat dostatek informací o významu vzdělávání pro posilování míru. Základní principy, které s sebou nese vzdělávání, spočívají v touze po míru, nenásilných alternativách řešení konfliktů, a schopnostech kritické analýzy strukturálních opatření, která vytvářejí a legitimizují nespravedlnost a nerovnoprávnost.

Vzdělávání k míru, solidaritě a prosperitě obnáší proces získávání hodnot, znalostí a rozvíjení postojů, schopností a chování tak, aby člověk žil v harmonii se sebou, s ostatními i s přírodním prostředím. Žít v míru znamená absenci konfliktů a násilí a naopak přítomnost stavů mysli a společnosti jako je harmonie, shoda, bezpečnost a porozumění. Jedná se o pomoc studentům rozvíjet povědomí o procesech a dovednostech, které jsou potřebné pro získávání porozumění, tolerance a dobré vůle v současném světě.

Partnerství ve jménu míru

V důsledku toho náš OMDC patron ctihodný Francis Kapro a jeho žena, která je zvolenou poslankyní, se spojili s nadací přírodní rezervace v Laikipii – Loisaba Conservancy – a sponzorují celou Základní školu Laikipie Sever (Laikipia North). O oblasti známé jako Sosian Ward se ze všemožných špatných důvodů mluví v národních i mezinárodních zprávách. Tato oblast je osídlena kmeny Samburů, Masajů, Turkanů a Pokotů, jež jsou všichni přírodní pastevci.

Po mnoho let tyto čtyři kmeny nedokázaly ani smírně koexistovat, ani nechat v míru cizí investory. Bojují, vyvražďují se navzájem, zabíjejí bílé farmáře a přepadávají dobytek. Vypalují domy, i s lidmi uvnitř, které jsou ve vlastnictví cizinců z Británie, Francie a USA. V důsledku toho mnoho žen ztratilo své životy, bylo znásilněno nebo uneseno. Mnoho dětí žije bez vzdělání, jelikož školy byly vypáleny nebo zpustly.

Aby čelili tomuto problému, tito dva partneři se spojili, zajistili pozemek o výměře čtyřiceti akrů a založili zcela novou školu nesoucí jméno ,,AMANI”, což znamená ,,MÍR”.

Během měsíce února toto duo přizvalo OMDC mezi ostatní strany klíčové pro mír a ochranu dětí, aby se stalo svědkem předání školy.

Byla pozvána katolická církev, aby požehnala projektu, který přilákal celkem již 200 dětí.

OMDC bylo vyjádřeno uznání za jeho neustálé úsilí o zajištění práva každého dítěte na základní vzdělání a za prioritizování ochrany před násilím a jinými negativními kulturními praktikami.

Bylo úžasné sledovat tyto obávané kmeny sejít se, sednout si a jíst spolu a dokonce dojít k rozhodnutí přestat bojovat a zapsat své děti, chlapce i dívky, do školy.

Z tohoto se dá opravdu vyvodit, že nalézat stabilitu a mír je rozhodně ta největší kolektivní výzva, jaké kdy lidstvo čelilo. Konflikt je nevyhnutelný, ale násilí není. V mnoha případech lze energii vycházející z konfliktů přesměrovat směrem k dosahování pozitivních změn. Lidé musí být poučeni o alternativách v řešení problémů, a to, že násilí není nezbytným prostředkem k dosahování jejich cílů.

Zdravotní pojištění v Keni NHIF a spolupráce s OMDC

National Health Insurance Fund (NHIF) je státní polovládní fond zřízený na základě zákona NHIF č.9/1998 (NHIF Act No. 9 of 1998). Jeho posláním je přispívat k celoplošnému zdravotnímu pojištění poskytováním cenově dostupného, dosažitelného, udržitelného a kvalitního zdravotního pojištění strategickým sdružováním zdrojů a zajišťováním zdravotní péče ve spolupráci s investory.

Nabízí lůžkovou i ambulantní péči včetně balíčků benefitů, které zmírňují finanční zátěž svých členů trpících chronickými chorobami, které mimo jiné zahrnují rakovinu či chronické onemocnění ledvin. V současnosti Fond poskytuje zdravotní pojištění ambulantní i lůžkové péče vice jak 9 milionům domácností po celé zemi.

FUNKCE NHIF

Funkce NHIF, jak je stanovuje zákon 9/1998, jsou následující:

i) Přijímá všechny příspěvky a platby a připisuje je na svůj účet jak je vyžadováno tímto zákonem;

ii) Provádí platby vně Fondu na konto smluvních nemocnic v souladu s ustanoveními tohoto zákona;

iii) Po konzultaci s Ministrem stanovuje kritéria pro nasmlouvávání nemocnic a nasmlouvává takové nemocnice v souladu s těmito kritérii za účelem plnění tohoto zákona;

iv) Upravuje příspěvky splatné Fondu, a benefity a další platby splatné vně Fondu;

v) Ochraňuje zájmy přispěvatelů Fondu;

vi) Radí Ministrovi ve věci státní politiky národního zdravotního pojištění a implementuje všechny související vládní strategie; a

vii) Vykonává další funkce které jsou mu svěřeny tímto zákonem nebo jakýmkoli jiným psaným zákonem.

NHIF SLUŽBY

Fond nabízí zdravotní pojištění pro lůžkovou i ambulantní péči ve vice než 8000 soukromých i veřejných smluvních nemocnicích po celé zemi. Tyto služby spadají pod Národní schéma “SUPA COVER” u registrovaných a podléhají měsíčním příspěvkům. Sazby u neformálního sektoru jsou stanoveny na pevnou částku 500 KES měsíčně a u formálně zaměstnaných se sazby pohybují mezi 150-170 KES měsíčně.

Benefity ambulantní péče zahrnují konzultaci, laboratorní vyšetření, procedury denní péče, léky a jejich výdej, edukační programy, wellness a poradenství, očkování dle schématu KEPI.

Dále pojištění kryje specializované zákroky u ledvinové dialýzy, radiologii a chemoterapii při léčení rakoviny, chirurgické procedury, péči o matku a reprodukční zdravotní péči, pohotovostní evakuaci ze silnice, zámořská ošetření a rehabilitaci z drogových závislostí.

Fond také pečuje o znevýhodněné občany díky programům sponzorovaným vládou.

Tyto program zahrnují:

  1. Linda Mama Program – zdravotní pojištění pro těhotné ženy a jejich novorozené děti, které nemají žádnou jinou formu pojištění. Tento program nabízí prenatální, porodní a postnatální péči, poradenství a péči o kojence.

  2. Edu-Afya the Secondary School – představuje státem zavedené a nabízené komplexní zdravotní pojištění pro všechny studenty veřejných středních škol.

PRODUKTY NHIF SUPA COVER

NHIF SUPA COVER je největší, spolehlivé, dosažitelné a cenově dostupné zdravotní pojištění, které vám a vaší rodině umožní využivat jedinečný balíček benefitů. Supa Cover stojí 500 KES měsíčně pro hlavní členy a ostatní adresáty pojistného plnění.

ROZSAH SUPA COVER

Ambulantní péče – konzultace, laboratorní vyšetření, procedury denní péče, léky a jejich výdej, edukační programy, wellness a poradenství, očkování dle schématu KEPI.

Nemocniční péče

Péče o matku – prenatální péče a porody (přirozený porod a císařský řez)

Reprodukční zdravotní péče: Plánované rodičovství

Ledvinová dialýza

Zámořská ošetření pro specializované chirurgické zákroky, které nejsou dostupné lokálně

Rehabilitace z drogových závislostí

Všechny chirurgické procedury včetně transplantací

Pohotovostní evakuace ze silnice

Radiologické snímkování (RTG, CT, MRI)

Ošetřování onkologických pacientů

JAK MOHOU Z NHIF BENEFITOVAT DĚTI Z OMDC?

Fond navrhuje dva způsoby, které mohou být prospěšné pro OMDC.

1. Fond má speciální nabídku pro děti žijící zejména v charitativních dětských institucích. Děti mohou být zaregistrovány pod SUPA COVER pojistku. V tomto případě, místo, aby každé dítě platilo 500 KES měsíčně, budou děti registrovány po skupinách po třech za částku 500 KES měsíčně.

2. Fond si přeje navštívit OMDC zdravotní centrum, jakmile bude dokončeno, zařízeno a registrováno pod Ministerstvem zdravotnictví, aby mohla proběhnout inspekce a zhodnocení zařízení pro udělení akreditace zdravotnického zařízení, které je způsobilé benefitovat z NHIF. To by znamenalo, že všechny zaregistrované děti a další obyvatelé komunity, kteří si vyberou OMDC zdravotnické zařízení, budou zde take ošetřeni a faktura bude zaslána NHIF kanceláři. Poté bude OMDC získávat měsíční prostředky na počet registrovaných pacientů u NHIF, kteří byli ve zdravotnickém zařízení OMDC ošetřeni. Toto bude představovat dobrý a jistý způsob generování příjmu nadace.

Katolická farnost v Doldol

Doldol se nachází ve vrchovinách v okolí Mount Kenya, severní Laikipie, okres Mukogodo. V tamní populaci převažují Masajové, což jsou polonomádští pastevci.

Ve farnosti přebývají 3 kněží a několik řadových bratří. Ti dohromady tvoří kolektiv, který se stará o každodenní chod farnosti.

Žijí v oddanosti Bohu uprostřed multikulturní komunity a šíří radostnou zvěst slovem i činem. Jako hlavní prostředek vidí aktivity, které jsou nastíněny v následujících bodech:

  1. Poskytovat lidem vzdělání, zejména mladým dívkám a ženám;

  2. Podporovat ženy v tom, aby získaly plnou kontrolu nad svým životem a vývojem;

  3. Starat se o chudé;

  4. Posilovat u obyvatel víru pomocí katechismu a vést je k tomu, aby se z nich stali misionáři a působili na své komunity;

  5. Vychovávat vůdce, kteří budou schopni cílevědomě spolupracovat pro dobro svého lidu.

Služby

  1. Pastorační: cestují se skupinami katechumenů a předávají dál katechismus ve farnosti Dol Dol i v odlehlejších stanovištích. To zahrnuje i školy a azylový dům nadace OMDC.

  1. Podpora žen: společenské a formativní aktivity pro ženy, např. projekty vyrábění korálkových náramků s aloe.

  1. Výuka: církev provozuje základní školu jménem „Základní škola Panny Marie Růžencové“. Vyučuje se též na „Střední škole sv. Františka pro dívky“ a chlapecké střední škole v Doldol.

Spojení se záchranným centrem v Doldol

Takřka všechny dívky v záchranném centru jsou katolického vyznání. Farnost jim dodává výuku a obstarává křty. Kněží proto azylový dům často navštěvují kvůli pastorálním kurzům. Zároveň dětem a zaměstnancům nabízejí svatou mši a eucharistii.

Relativně solidní podíl děvčat z azylového domu dochází do školy nacházející se ve farnosti. Nosí rudobílé uniformy. V nově postavené mateřské školce nadace OMDC byla vyfocena jedna jejich skupinka. Jakmile bude projekt provozuschopný, právě tato skupina dětí nastoupí jako první.

Farní tým též někdy nosí do azylového domu dobročinné dary. A když udeří sucha a vodní zdroje vyschnou, kněží čerpají a dopravují čistou vodu dětem s pomocí vozidel. Někdy také poskytují duchovní poradenství a pomáhají obětem dětských manželství. Během Vánoc kněží v azylovém domě pořádají mimořádnou svatou mši. Ta se pořádá i během každoroční slavnostní promoce dívek.

Dívky z OMDC také v kostele během svaté mše fungují coby oltářní pomocnice. Zapojují se i v pěveckém sboru. Naše dívky se každý večer modlí s růžencem, což je velmi mocný modlitební nástroj. Na přiložených fotkách je zvěčněn technický tým spolu s knězem, který má vše na starosti. Některé z dívek drží zmíněný růženec.

Náboženská společnost, o které byla řeč, zaujímá zvláštní postavení a úzce spolupracuje s OMDC. Každý nový manažer se tam jde podívat, aby byl uveden do obrazu a vzniklo stálé partnerství i spolupráce.