Zdravotní středisko nadace One More Day for Children v Doldol

ÚVOD

Samburu jsou převážně pastevecká společnost, která po staletí žije ve vyprahlé a odlehlé části severní Keni v oblastech Laikipia, Isiolo, Samburu a Marsabit. Hrdě praktikují a udržují svou kulturní identitu a tradice. Pastevectví je systém obživy praktikovaný mnoha africkými komunitami, který zahrnuje chov hospodářských zvířat (skotu, koz, velbloudů atd.) v kočovných komunitách, které se sezónně stěhují za vodou a pastvinami. Kultura Samburu byla v průběhu let velmi živá a odolná, protože Keňa procházela přerodem z předkoloniální do koloniální a postkoloniální moderní společnosti. Mnoho aspektů života Samburuů zůstalo během těchto významných změn do značné míry nezměněno, což svědčí o síle samburské kultury, která drží společnost pohromadě jako svébytný kolektiv.

Samburské ženy se dělí na věkové skupiny – dívky, vdané ženy a starší ženy. Samburské dívky mají též za úkol pomáhat rodině při péči o dobytek a jsou zodpovědné za pomoc matce s povinnostmi, které má uloženy v rodinném domě. Dívky Samburu podstupují v dospívání obřízku (nucené mrzačení genitálií), která je má připravit na manželství.

Neobřezaná žena je stále považována za dítě a není způsobilá ke sňatku. Samburuové žijí v klanových vesnicích a ženy se v souladu s tím vdávají mimo svou domovskou vesnici. Běžně se praktikuje polygamie a kulturním zvykem v tradičních sňatcích Samburuů je také platba za nevěstu, při níž rodina muže, který si nevěstu chce vzít, předává rodině dívky dobytek a další majetek. Jakmile se žena ze Samburu provdá, je zodpovědná za vybudování a údržbu rodinného domova (manyatta), péči o děti a každodenní zásobování rodiny jídlem, vodou a palivem.

Korálky hrají v kultuře Samburu velkou roli. Považují se za nezbytnou součást ozdob mužů i žen, zejména moranů a mladých žen. Různé barvy a vzory korálků mají pro Sambury specifický význam, například červená barva znamená odvahu, sílu a jednotu, zatímco černá barva znázorňuje kmen a jeho útrapy, které podstupuje. Příkladem jsou pastevci na náhorních planinách. Korálky pro dívky ze Samburu znamenají bohatství a krásu a rodiny často vynakládají značné prostředky na korálky pro své dívky. Korálkování dívek spočívá v tom, že morané Samburu dávají neobřezané dívce speciální korálky na znamení zahájení sexuálního vztahu. Dívkám může být během korálkování i devět let.

Vše začíná vyjednáváním mezi moranem a dívčinou matkou a také dívčinými bratry, kteří jsou často také morany. Jakmile je vztah dohodnut, matka dívky postaví pro pár chýši zvanou „singira“, kde bude mít moran k dívce přístup za účelem sexu. Během procesu korálkování přináší moran dívce velké množství korálků a dalšího zboží, aby ji uklidnil. Vzhledem k tomu, že tyto vztahy probíhají v rámci klanů, nevede tento proces obvykle ke sňatku a těhotenství je zakázáno. Neobřezané dívky jsou stále samy považovány za děti, a proto je pro ně tabu rodit. Pokud však k těhotenství dojde, mohou být dívky s korálky nuceny podstoupit tradiční potrat nebo se novorozence vzdát za účelem infanticidy či adopce do jiné etnické komunity. Některé dívky jsou korálkovány ve velmi mladém věku, dokonce již ve třech nebo čtyřech letech, a morané čekají, až zestárnou, než navážou sexuální vztah.

PROBLÉM

Značná část této praxe je doprovázena násilím na dívkách, které má zásadní dopad na veřejné zdraví a lidská práva. V souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím je pohlavně podmíněné násilí spojováno s rizikem nechtěného těhotenství mladistvých, těhotenskými komplikacemi vedoucími k vysoké úmrtnosti, gynekologickými poruchami, nebezpečnými potraty, píštělemi a pohlavně přenosnými infekcemi včetně smrtícího HIV/AIDS.

Spolu s tím komunita trpí nízkou úrovní gramotnosti, vysokým výskytem drog a zneužívání návykových látek, absencí zdravotnického střediska, které by poskytovalo služby napomáhající sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, a také tradičním/kulturně podmíněným odporem k poskytování reprodukčního zdraví a práv dospívajícím. Tato praxe má za následek:

 1. Přerušené vzdělávání.

 2. Korálkování zapřičiňuje mezi dětmi nerovnost, protože korálkované dívky nemají možnost chodit do školy.

 3. Fyzické násilí v korálkových vztazích, např. bití a znásilnění.

 4. Nucené potraty a infanticida; dívky, které otěhotní během korálkových vztahů, proto podstupují tradiční potrat, nebo se dítěte vzdají.

 5. Další škodlivé praktiky, např. mrzačení ženských pohlavních orgánů a dětské sňatky.

 6. Psychické trauma.

 7. Mladí lidé z komunity, kteří potřebují služby reprodukčního zdraví, se vyhýbají vyhledání těchto služeb.

 8. Stávající poskytovatelé zdravotních služeb jsou prý předpojatí a necítí se komfortně, když poskytují služby sexuálně aktivní mládeži.

 9. Mladí lidé se necítí komfortně při přístupu ke stávajícím službám, protože způsob, jakým jsou služby nastaveny, neodpovídá jejich potřebám.

 10. Masajské komunity a komunity Samburu se domnívají, že ženy by neměly mít přístup ke službám plánování rodiny, a že jakmile dívka podstoupí nucené mrzačení genitálií, má povolení k sexuálním aktivitám navzdory věku a rizikům.

PROČ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO?

Nadace One More Day for Children, která v dané komunitě působí již 11 let, se tento příběh snaží změnit prostřednictvím léčebných i reaktivních programů. Založila zácharanné centrum pro dívky, které byly těmto praktikám vystaveny, a díky fundraisingu se nadaci podařilo vybudovat zdravotní centrum, které nabízí vstřícné služby.

 1. Cílem tohoto zařízení je poskytovat zdravotnické služby zaměřené na dospívající a mladé lidi, což je kombinace vysoce kvalitních služeb, které jsou relevantní, přístupné, atraktivní, cenově dostupné, vhodné a přijatelné pro dospívající a mladé lidi.

 2. HIV a pohlavně přenosné infekce: Investice do sexuálně-zdravotních služeb pro mládež pomohou omezit šíření HIV/AIDS.

 3. Nechtěná těhotenství: Investice do služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, které jsou určeny mládeži, pomohou snížit počet těhotenství u mladistvých.

 4. Zdraví matek a novorozenců: Investice do služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví pro mládež přispějí ke zlepšení zdraví matek a novorozenců.

 5. Zdravotní středisko posílí postavení dospívajících dívek a chlapců i mladistvých matek tím, že zvýší jejich povědomí o právech v oblasti reprodukčního zdraví a schopnost přístupu k lékařským, klinickým a reprodukčně-zdravotním službám, které jsou k dispozici zachráněným dívkám a dětem žijícím v záchranném centru.

 6. Středisko bude rovněž nabízet služby MCH (Zdraví matek a dětí) a výživové poradenství.

PŘIJATÁ POMOC

Na vybudování zařízení obdržela nadace 2 932 980,00 keňských šilinků z České republiky a zbývající částku 1 647 340,00 Ksh získala od nadace Mpala Trust ve spolupráci s Princetonskou univerzitou v USA prostřednictvím výzkumného centra Mpala. Celkem 4 579 617,00 Ksh.

Společnost Olpejeta Conservancy Ltd darovala 5 lůžek pro pacienty, prostěradla a pokrývky na lůžka a další vybavení související se zdravotnictvím.

CO ZBÝVÁ PŘED REGISTRACÍ A OTEVŘENÍM ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA A NA CO APELUJEME

Aby zařízení mohlo začít nabízet služby jak osobám v záchranném centru, které přežily pohlavně podmíněné násilí, tak komunitě, je zapotřebí následující:

 1. Výstavba biodigestoru v ceně 3 225 162,60 Ksh (BQ již zajištěno prostřednictvím ministerstva veřejných prací, bydlení a infrastruktury).

 2. Zařízení a vybavení zařízení tak, aby splňovalo požadované normy ministerstva zdravotnictví. To by mohlo být provedeno postupně. Odhadované náklady činí 1,8 mil. Ksh.

 3. 10 000,00 x 5 litrových nádrží na sběr a skladování dešťové vody @ 80 000,00 Ksh za každou z nich.

 4. Získání a proškolení zdravotnického personálu a pomocného personálu v oblasti služeb. Plánujeme navázat partnerství s okresní vládou okresu Laikipia, abychom získali vyškolené klinické pracovníky, zdravotní sestry a lékaře k dispozici na počkání. Budeme potřebovat zaměstnat lékárníka a podřízený personál. Jakmile bude zařízení zaregistrováno, plánujeme ho zaregistrovat u Národního fondu zdravotního pojištění a zapsat všechny děti do pojištění. Všichni členové komunity, zejména studenti škol z okolí zařízení, a především středních škol, které mají všechny studenty registrované v rámci tohoto fondu (ten za ně platí vláda), budou osloveni, aby se zaregistrovali do tohoto zařízení.

To znamená přímý příjem, kterým se zajistí udržitelnost zařízení.

 1. Vozidlo s pohonem 4WD a s nízkou spotřebou pro převoz závažných případů do nemocnice 5. stupně. Může být i z druhé ruky.

CO JE TO BIODIGESTOR?

Systém biodigestorového septiku je celoživotní investice, která funguje na základě procesu bakteriální biodegradace: biologického rozkladu, při kterém se využívají aerobní a anaerobní bakterie k rozkladu organického odpadu (fekálií, moči a papíru). Proces zajišťuje, že zůstane voda bohatá na dusík, fosfor a stopové množství metanu. Systém rovněž funguje na principu vytěsňování. Jednoduše to lze popsat tak, že objem vody uvolněné do systému biodigestoru přes přívodní potrubí je totožný jako ten, který je vytlačen ven a odteče do francouzské drenáže / vsakovací jímky.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Když je veškerý organický odpad spláchnut do nádrže biodigestoru, odpad plave na hladině ve vstupní komoře, kde dochází k oxidaci a anaerobnímu rozkladu. Tento proces trvá jednu až dvě hodiny. Během tohoto procesu je odpad zcela nasycen vodou. Voda poté klesne na dno nádrže biodegestoru, kde ji anaerobní bakterie rozloží pomocí bakteriálního enzymu, který působí jako katalyzátor.

JAKÉ JSOU VÝHODY SYSTÉMU BIODIGESTORU?

1. Zabírá méně místa a není nákladný: Instalace biodigestorového kanalizačního systému je ve skutečnosti levnější než náklady na vybudování tradičního septiku a doprovodné vsakovací jímky. Systém také zabírá mnohem méně místa a jeho výstavba trvá jen několik dní. V dlouhodobém horizontu vám ušetří peníze.

2. Nezaplňuje se (nevyžaduje žádné odčerpávání): Na rozdíl od tradičních septiků biodigestor nepotřebuje odčerpávání. To šetří náklady na odčerpávací služby. Záchranné centrum OMDC čtvrtletně vynakládá 40 000,00 Ksh na zaplacení služeb soukromých exhaustorů. To se nyní ušetří a tyto peníze se nasměrují do jiných prospěšných činností.

3. Absence zápachu: Tento kanalizační systém nevydává naprosto žádný zápach.

Důvod: je vzduchotěsný. Naplní se vodou hned zkraje před použitím, což zaručuje, že v septiku nedochází k žádnému hnití, ale ke 100% biologickému rozkladu. Proces probíhá pod vodou.

4. Je šetrný k životnímu prostředí: Voda, která vzniká, se obvykle vsakuje zpět do země a zvyšuje tedy množství vody, která se nachází pod zemí. Stejnou vodu, která je bohatá na dusík a další živiny, lze také použít k zavlažování nebo zalévání zahrady / ekologického obydlí, k pěstování ovoce a zeleniny pro děti. Přebytek se pak prodá, čímž se ušetří peníze, který by jinak připadly na nákup zeleniny, a vytvoří se tím i příjem z prodaných přebytků. Zvyšuje se tím úrodnost půdy.

5. Není nutná žádná údržba.

6. Schváleno Národním úřadem pro správu životního prostředí v Keni. (NEMA)

BIODIGESTOR ZAHRNUJE TYTO PRVKY:

1. Septik biodigestoru – Hlavním účelem této nádrže je inkubace bakterií. Také se v ní vytváří prostředí pro anaerobní rozklad lidského odpadu, který je svou povahou organický. Do této nádrže se vkládají enzymy/bakterie, které urychlují proces rozkladu.

2. Vsakovací jímka/ francouzská drenáž – Jedná se o jímku vyplněnou pevným materiálem, do které se odvádí vyčištěná voda z biodigestoru. Voda je čistá a nepáchne. Lze ji použít k zavlažování rostlin nebo trávníku, ale není vhodná k pití.

Negativní účinky pandemie Covid-19 na ochranu dětí

Covid-19 zasáhl životy dětí a rodin po celé naší zemi a má vliv také na snahy o ukončení týrání a vykořisťování dětí, mrzačení ženských pohlavních orgánů (obřízka) a dětských sňatků.

Opatření, která přijala keňská vláda k omezení šíření viru, mj. zavírání všech škol a azylových domů, omezení pohybu, sociální distance a uzavírání podniků, narušila každodenní rutinu dětí a systém jejich podpory.

Je známo, že během jakékoliv krize, ať už se jedná o oblast veřejného zdraví nebo o jiné mimořádné události, jsou negativně ovlivněny především dívky. Mnoho dívek čelilo hrozbám na svou bezpečnost a pohodu, včetně násilí, vykořisťování, sexuálního obtěžování, zanedbávání a odloučení od rodin a pečovatelů.

Tato opatření zmařila strategie a snahy nadace OMDC ukončit mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětské sňatky a sexuální zneužívání. Zároveň tato opatření ohrozila pokrok, kterého jsme jako nadace dosáhli za posledních 10 let.

Nejsou to výmysly, ale tvrdá fakta

 1. Násilí páchané na ženách a dívkách

Násilí páchané na ženách a dívkách je, kromě toho, že jde o porušování lidských práv, důležitým určujícím faktorem sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek. Přesto v naší zemi zůstává zahaleno „kulturou ticha“.

Ženy, které takové násilí přežily, mívají psychické a zdravotní následky, které postihují i jejich sexuální a reprodukční zdraví. Patří mezi ně například nucené nebo nechtěné těhotenství, nebezpečné potraty, fistule, pohlavně přenosné choroby (např. HIV) a v některých případech dokonce úmrtí.

 1. Dětské sňatky

Praxe dětských sňatků je běžná v celé zemi. V kraji Laikipia je je23jich míra ale obzvláště vysoká. Dětské sňatky jsou porušováním lidských práv, které upírá tisícům dívek jejich dětství. Tyto praktiky souvisí s předčasným zahájením sexuálního života a brzkým těhotenstvím. V důsledku toho dochází k vyšší mortalitě mladých rodiček a jejich novorozeňat. S dětskými sňatky je spojena také výrazně nižší pravděpodobnost, že vdané dívky dokončí základní školu a nastoupí na střední školu. Rané manželství je zde zakořeněno v sociálních normách a v očekáváních vztahujících se k pohlaví.

OMDC 140 STEPHEN MWANGI: Z DÍTĚTE MUŽEM

V mnoha afrických společnostech je mužská obřízka rituálem, jehož provedení symbolizuje dosažení dospělosti. Speciálně u chlapců z křesťanských rodin v Keni tento obřad probíhá po složení závěrečných zkoušek v osmé třídě, a před nástupem na střední školu. Například u Muslimů ale hned osmý den po narození. V Mwangiho případě nadešel čas pro tento rituál v dubnu 2021 poté, co dokončil základní vzdělání a odešel z našeho dětského domova k příbuzenstvu z matčiny strany v okrese Nyeri. Po dvou týdnech, během kterých se hojí rána, se koná oslava, na které je ostatními muži mladík představen komunitě jako její nový “mužský” člen. Během oslavy se hodně jí, tančí, a předávají se dárky.

23. dubna se členové technického týmu OMDC z Doldol a Nanyuki zúčastnili spolu s šestnácti dívkami z našeho dětského domova oslavy, která se v tomto případě konala v domě Mwangiho strýce. Přidali se tam k chlapcově rodině a členům komunity, aby do ní přivítali nového dospělého muže.

Komunita byla k dívkám z OMDC velmi štědrá. Bylo o ně dobře postaráno, a hlavně s sebou do domova dostaly zásobu čerstvých plodin vypěstovaných na farmě. Brambory, zelí, špenát a mrkev.

Na oplátku naše dívky společnosti převedly představení s masajskými tanci. Náš tým také navštívil místo posledního odpočinku Mwangiho matky. Členové skupinky jí přinesli na hrob květiny, pomodlili se u něj a zazpívali písně.

Vrcholem oslavy bylo předávání dárků. Tým OMDC chlapci předal velkou hi-fi věž darovanou jeho českým sponzorem. Dívky ji ozdobily korálkovým kroužkem a přívěšky, které sami vyrobily. Sestava byla také hned ozkoušena. Na hudbu z ní si zatančily dívky s obdarovaným i další členové komunity.

Covid-19 a domácí násilí z pohledu výkonné ředitelky OMDC

 

Uzávěry zamezující šíření nového coronaviru vedou k nárůstu genderově podmíněného násilí po celém světě, kdy jsou ženy a dívky odloučenější od společnosti a zranitelnější vůči zneužívání a vykořisťování.

Sociální a ekonomický tlak, spojený s přísnými omezeními pohybu, nejen, že zvýšil náchylnost žen a dívek k fyzickému a sexuálnímu násilí, ale také zvýšil jejich zranitelnost vůči sexuálnímu vykořisťování. V rodinách, které si nejsou schopné vydělat, je mnoho dívek nuceno k výměnnému sexu, zneužíváno sousedy, taxikáři nebo jinými místními muži, jen aby si mohly koupit jídlo nebo hygienické vložky. Národní linka pomoci podporovaná ministerstvem pro genderové záležitosti zde v Keni zaznamenala 1108 hovorů v červnu 2020 ve srovnání s pouhými 86 v únoru 2021.

Neexistují žádné oficiální statistiky o počtu případů násilí páchaného na ženách a dívkách v Keni, počet volání na linky pomoci však od zavedení opatření na konci března 2021 vzrostl více než desetkrát. V loňském roce během svého projevu k národu, náš prezident, Jeho Excelence Vznešený Uhuru Kenyatta prohlásil, že je znepokojen ,,zvyšujícím se napětím“ v domácnostech s tím, že se zvýšilo genderově podmíněné násilí, zhoršily se problémy duševního zdraví a eskalovaly případy těhotenství dospívajících. Násilí páchané na ženách a dívkách je vážným porušováním lidských práv žen a dívek bez ohledu na to, kdy, kde a jak se odehrává. Existuje více forem násilí páchaného na ženách, s mnoha potenciálními negativními dopady na zdraví žen a jejich dětí. Násilí na ženách a dívkách může vyústit ve zranění a vážné fyzické, duševní, sexuální a reprodukční zdravotní problémy, a to včetně sexuálně přenosných infekcí, HIV a neplánovaných těhotenství. V extrémních případech může vést až ke smrti. Důsledky násilí jsou často dlouhodobé. Násilí, ve všech svých podobách, může mít vliv na životní pohodu ženy nebo dívky po celý zbytek jejího života. To je nepřijatelné a rizika násilí, kterým čelí ženy a jejich děti, zejména dívky, v době současné krize COVID-19, nemohou být ignorována. Zatímco COVID-19 vytvořil nový druh konfliktních situací pro manželské páry, zhoršil také již existující problémy. Vypuknutí pandemie COVID-19 působí jako katalyzátor značného nárůstu týrání dětí z důvodů prohlubování známých faktorů jako je chudoba, přeplněná bydlení, společenská izolace, násilí mezi rodiči a zneužívání návykových látek rodiči. V některých rodinách vytváří COVID-19 situaci ,,tlakového hrnce“, ve které může rodinný stres dosáhnout až toxické úrovně.

Z pohledu Hellen Gathogo

Jako výkonná ředitelka se školením v oblasti sociální práce a rozvoje řeším různé případy, zejména se však jedná o manželské problémy…záležitosti, které hrozí rozpadem rodiny, jsou má práce. Mou povinností je vykonávat ji v nejlepším zájmu konečného příjemce OMDC sponzorství – dítěte. Někdy se ke mně tyto případy dostanou skrz telefonní rozhovor, proto nikdy hovory neignoruji ani nezamítám. Dítě nebo žena mohou být v nebezpečí. Některé telefonáty by zlomily srdce i toho nejzkušenějšího poradce, natož to moje, obecného poradce. Jednou jsem zvedla telefon 17 leté ženy, která byla napřed vyhnána svým otcem a poté snášela kruté manželství. Když otěhotněla a porodila, její manžel ji zavrhl s tím, že to dítě až moc brečí a že vůbec nemůže být jeho. Když se jí tedy podruhé někdo zřekl, ženina zoufalost se stala nesnesitelnou. Hodila dítě do latríny a utekla. Dívka si pak na internetu našla OMDC jako organizaci bojující za dětská práva a proti genderově podmíněnému násilí a zavolala do naší kanceláře. Zvedla jsem telefon… umíte si asi představit poslouchat takový příběh. Moje práce v OMDC mi dává příležitost vracet společnosti dobro prostřednictvím poradenství, posuzování, advokacie a propojování přeživších s právními pro bono službami, s využitím našich OMDC ředitelů, kteří jsou právníci/právní zástupci. Nemůžu pomoct vždy, ale někdy mám možnost alespoň malinko… způsobem, který vyžaduje mé dovednosti, ne peníze. Bez úředníka pro ochranu dětí z OMDC nadace je to pro mě vážně těžké, přátelé. Většinu času se ocitám ve schizofrenních situacích kvůli více rolím, které v organizaci zastupuji, některé vyčerpávají mé emoce. Taková je ale práce…

Pohled do minulosti

Teď ale blíže k tématu: v jedné z rodin, jejíž dítě OMDC sponzoruje (nemohu zmínit jméno dítěte z důvodu ochrany práv dítěte), nadace na začátku zaregistrovala matku dítěte, která byla nezletilá, prožila si však brutální sexuální zneužívání v průběhu povolebního násilí v Keni během let 2008/2009 a otěhotněla. Tato doba ji odloučila od rodičů a rodiny, když utíkala před ohněm, který vypaloval domy patřící jejímu kmeni v riftovém údolí. Následovala skupinu přeživších, která dorazila a usadila se v Nanyuki. Její případ byl reportován OMDC a Georgovi (Jiří Pergl – zakladatel OMDC) ve mně vzbudil soucit a tak jsme se rozhodli ji zařadit do programu OMDC sponzorství, které se tehdy rozjíždělo. Naštěstí dostala velmi milého českého sponzora, který jí zasponzoroval učiliště, aby mohla vystudovat obor kadeřnice/kosmetička. V té době už se jí narodila malá podvyživená holčička. OMDC jí pronajala pokoj a zakoupila několik nezbytností pro ni i dítě. Za rok vystudovala s diplomem a díky nám byla zaměstnána v jednom z kosmetických a kadeřnických salónů v Nanyuki a tím pádem byla schopná platit nájem a kupovat jídlo. OMDC sponzor pak na sebe vzal sponzorování jejího dítěte a dělá tak doposud. Velmi bystrá a chytrá dívka s nakažlivým úsměvem, momentálně v šesté třídě, zbývají jí ještě dva roky k ukončení základní školy a přestupu na střední. Před vypuknutím pandemie Covid-19 mladá žena ušetřila nějaké peníze a rozhodla se otevřít si svůj vlastní kadeřnický salón. Nedlouho poté se seznámila s mužem, zamilovala se a sestěhovali se k ní domů. Také se rozhodla s ním uzavřít obchodní partnerství a jelikož neměl ani zkušenosti, ani zdroje, vyučila ho kadeřníkem. Brzo s ním otěhotněla a ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 porodila. Když však vypukla pandemie a byla zavedena opatření k zamezení šíření viru, museli svůj salón zavřít a žili z úspor. Abychom to zkrátili, situace začala být zlá. Ten milý muž se změnil v divokou bestii, mlátil ji téměř denně před zraky jejich dětí a jeho rodiny. Upřednostňoval svého syna, stal se závislým na drogách a stal se prostitutem, který dokonce tajně prodal vybavení salónu. Naše dívka se snažila o usmíření prostřednictvím jeho široké rodiny, se kterou žili, to ale nefungovalo. Děti kolikrát celé dny neměly co jíst. Jednoho dne se rozhodla, že její život a její děti jsou to nejcennější, a odešla zpět to riftového údolí hledat své příbuzné.

Když jsme ji nedávno po dlouhém pátrání navštívili, řekla mi toto, cituji: ,,Mami (oslovuje mě tak z respektu), už jsem to nemohla dál vydržet. Řekla jsem svému partnerovi, se kterým jsem žila čtyři roky, otci svých dvou dětí, i když jedno z nich není jeho: Možná bychom měli začít hledat oddělená místa bydlení. Poté jsem vyběhla z našeho domu a utekla. Slzy zmáčely okraje mé roušky, Hellen, když jsem přemýšlela nad tím, co mě dostalo do tohoto bodu, kdy jsem zvažovala, že ukončím svůj vztah i život. Nebylo to tím, že bych nebyla dobrá žena, dobrá matka, manželka. Nebylo to proto, že bych byla ošklivá, nebo špatná kuchařka… Byla to pandemie, která nás donutila přebývat na jednom místě po celé měsíce, on riskoval, že se projeví to, že se nemá jako hlava rodiny jak postarat o rodinu, já jsem pracovala z domu. Byli jsme nuceni žít v těsných prostorách bez přístupu k jakékoli vnější podpoře nebo úlevě, zahlceni dalšími rodičovskými povinnostmi a nebyla možnost, jak sehnat jakékoli alternativní zaměstnání, více jsme se hádali a méně si rozuměli. Uprostřed toho všeho mi zůstala myšlenka zda by můj vztah dokázal nebo nedokázal najít způsob, jak přežít Covid-19.

Se zvyšujícím se tlakem v domácnostech zaznamenáváme nárůst rozchodů a rozvodů. Je to velmi smutné. Stres, narušení sociálních a ochranných sítí a vazeb, ztráta příjmů a snížený přístup ke službám, to vše může zvýšit riziko násilí na ženách a dívkách. Páry s dětmi v této době samozřejmě prožívají stresu ještě více. Za současných podmínek jsi více v bezpečí doma, což je skvělé, ale zároveň jsi doma celé dny s partnerem a dětmi. Nikdo si opravdově neodpočine.