Katolická farnost v Doldol

Doldol se nachází ve vrchovinách v okolí Mount Kenya, severní Laikipie, okres Mukogodo. V tamní populaci převažují Masajové, což jsou polonomádští pastevci.

Ve farnosti přebývají 3 kněží a několik řadových bratří. Ti dohromady tvoří kolektiv, který se stará o každodenní chod farnosti.

Žijí v oddanosti Bohu uprostřed multikulturní komunity a šíří radostnou zvěst slovem i činem. Jako hlavní prostředek vidí aktivity, které jsou nastíněny v následujících bodech:

  1. Poskytovat lidem vzdělání, zejména mladým dívkám a ženám;

  2. Podporovat ženy v tom, aby získaly plnou kontrolu nad svým životem a vývojem;

  3. Starat se o chudé;

  4. Posilovat u obyvatel víru pomocí katechismu a vést je k tomu, aby se z nich stali misionáři a působili na své komunity;

  5. Vychovávat vůdce, kteří budou schopni cílevědomě spolupracovat pro dobro svého lidu.

Služby

  1. Pastorační: cestují se skupinami katechumenů a předávají dál katechismus ve farnosti Dol Dol i v odlehlejších stanovištích. To zahrnuje i školy a azylový dům nadace OMDC.

  1. Podpora žen: společenské a formativní aktivity pro ženy, např. projekty vyrábění korálkových náramků s aloe.

  1. Výuka: církev provozuje základní školu jménem „Základní škola Panny Marie Růžencové“. Vyučuje se též na „Střední škole sv. Františka pro dívky“ a chlapecké střední škole v Doldol.

Spojení se záchranným centrem v Doldol

Takřka všechny dívky v záchranném centru jsou katolického vyznání. Farnost jim dodává výuku a obstarává křty. Kněží proto azylový dům často navštěvují kvůli pastorálním kurzům. Zároveň dětem a zaměstnancům nabízejí svatou mši a eucharistii.

Relativně solidní podíl děvčat z azylového domu dochází do školy nacházející se ve farnosti. Nosí rudobílé uniformy. V nově postavené mateřské školce nadace OMDC byla vyfocena jedna jejich skupinka. Jakmile bude projekt provozuschopný, právě tato skupina dětí nastoupí jako první.

Farní tým též někdy nosí do azylového domu dobročinné dary. A když udeří sucha a vodní zdroje vyschnou, kněží čerpají a dopravují čistou vodu dětem s pomocí vozidel. Někdy také poskytují duchovní poradenství a pomáhají obětem dětských manželství. Během Vánoc kněží v azylovém domě pořádají mimořádnou svatou mši. Ta se pořádá i během každoroční slavnostní promoce dívek.

Dívky z OMDC také v kostele během svaté mše fungují coby oltářní pomocnice. Zapojují se i v pěveckém sboru. Naše dívky se každý večer modlí s růžencem, což je velmi mocný modlitební nástroj. Na přiložených fotkách je zvěčněn technický tým spolu s knězem, který má vše na starosti. Některé z dívek drží zmíněný růženec.

Náboženská společnost, o které byla řeč, zaujímá zvláštní postavení a úzce spolupracuje s OMDC. Každý nový manažer se tam jde podívat, aby byl uveden do obrazu a vzniklo stálé partnerství i spolupráce.