Zdravotní středisko nadace One More Day for Children v Doldol

ÚVOD

Samburu jsou převážně pastevecká společnost, která po staletí žije ve vyprahlé a odlehlé části severní Keni v oblastech Laikipia, Isiolo, Samburu a Marsabit. Hrdě praktikují a udržují svou kulturní identitu a tradice. Pastevectví je systém obživy praktikovaný mnoha africkými komunitami, který zahrnuje chov hospodářských zvířat (skotu, koz, velbloudů atd.) v kočovných komunitách, které se sezónně stěhují za vodou a pastvinami. Kultura Samburu byla v průběhu let velmi živá a odolná, protože Keňa procházela přerodem z předkoloniální do koloniální a postkoloniální moderní společnosti. Mnoho aspektů života Samburuů zůstalo během těchto významných změn do značné míry nezměněno, což svědčí o síle samburské kultury, která drží společnost pohromadě jako svébytný kolektiv.

Samburské ženy se dělí na věkové skupiny – dívky, vdané ženy a starší ženy. Samburské dívky mají též za úkol pomáhat rodině při péči o dobytek a jsou zodpovědné za pomoc matce s povinnostmi, které má uloženy v rodinném domě. Dívky Samburu podstupují v dospívání obřízku (nucené mrzačení genitálií), která je má připravit na manželství.

Neobřezaná žena je stále považována za dítě a není způsobilá ke sňatku. Samburuové žijí v klanových vesnicích a ženy se v souladu s tím vdávají mimo svou domovskou vesnici. Běžně se praktikuje polygamie a kulturním zvykem v tradičních sňatcích Samburuů je také platba za nevěstu, při níž rodina muže, který si nevěstu chce vzít, předává rodině dívky dobytek a další majetek. Jakmile se žena ze Samburu provdá, je zodpovědná za vybudování a údržbu rodinného domova (manyatta), péči o děti a každodenní zásobování rodiny jídlem, vodou a palivem.

Korálky hrají v kultuře Samburu velkou roli. Považují se za nezbytnou součást ozdob mužů i žen, zejména moranů a mladých žen. Různé barvy a vzory korálků mají pro Sambury specifický význam, například červená barva znamená odvahu, sílu a jednotu, zatímco černá barva znázorňuje kmen a jeho útrapy, které podstupuje. Příkladem jsou pastevci na náhorních planinách. Korálky pro dívky ze Samburu znamenají bohatství a krásu a rodiny často vynakládají značné prostředky na korálky pro své dívky. Korálkování dívek spočívá v tom, že morané Samburu dávají neobřezané dívce speciální korálky na znamení zahájení sexuálního vztahu. Dívkám může být během korálkování i devět let.

Vše začíná vyjednáváním mezi moranem a dívčinou matkou a také dívčinými bratry, kteří jsou často také morany. Jakmile je vztah dohodnut, matka dívky postaví pro pár chýši zvanou „singira“, kde bude mít moran k dívce přístup za účelem sexu. Během procesu korálkování přináší moran dívce velké množství korálků a dalšího zboží, aby ji uklidnil. Vzhledem k tomu, že tyto vztahy probíhají v rámci klanů, nevede tento proces obvykle ke sňatku a těhotenství je zakázáno. Neobřezané dívky jsou stále samy považovány za děti, a proto je pro ně tabu rodit. Pokud však k těhotenství dojde, mohou být dívky s korálky nuceny podstoupit tradiční potrat nebo se novorozence vzdát za účelem infanticidy či adopce do jiné etnické komunity. Některé dívky jsou korálkovány ve velmi mladém věku, dokonce již ve třech nebo čtyřech letech, a morané čekají, až zestárnou, než navážou sexuální vztah.

PROBLÉM

Značná část této praxe je doprovázena násilím na dívkách, které má zásadní dopad na veřejné zdraví a lidská práva. V souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím je pohlavně podmíněné násilí spojováno s rizikem nechtěného těhotenství mladistvých, těhotenskými komplikacemi vedoucími k vysoké úmrtnosti, gynekologickými poruchami, nebezpečnými potraty, píštělemi a pohlavně přenosnými infekcemi včetně smrtícího HIV/AIDS.

Spolu s tím komunita trpí nízkou úrovní gramotnosti, vysokým výskytem drog a zneužívání návykových látek, absencí zdravotnického střediska, které by poskytovalo služby napomáhající sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, a také tradičním/kulturně podmíněným odporem k poskytování reprodukčního zdraví a práv dospívajícím. Tato praxe má za následek:

 1. Přerušené vzdělávání.

 2. Korálkování zapřičiňuje mezi dětmi nerovnost, protože korálkované dívky nemají možnost chodit do školy.

 3. Fyzické násilí v korálkových vztazích, např. bití a znásilnění.

 4. Nucené potraty a infanticida; dívky, které otěhotní během korálkových vztahů, proto podstupují tradiční potrat, nebo se dítěte vzdají.

 5. Další škodlivé praktiky, např. mrzačení ženských pohlavních orgánů a dětské sňatky.

 6. Psychické trauma.

 7. Mladí lidé z komunity, kteří potřebují služby reprodukčního zdraví, se vyhýbají vyhledání těchto služeb.

 8. Stávající poskytovatelé zdravotních služeb jsou prý předpojatí a necítí se komfortně, když poskytují služby sexuálně aktivní mládeži.

 9. Mladí lidé se necítí komfortně při přístupu ke stávajícím službám, protože způsob, jakým jsou služby nastaveny, neodpovídá jejich potřebám.

 10. Masajské komunity a komunity Samburu se domnívají, že ženy by neměly mít přístup ke službám plánování rodiny, a že jakmile dívka podstoupí nucené mrzačení genitálií, má povolení k sexuálním aktivitám navzdory věku a rizikům.

PROČ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO?

Nadace One More Day for Children, která v dané komunitě působí již 11 let, se tento příběh snaží změnit prostřednictvím léčebných i reaktivních programů. Založila zácharanné centrum pro dívky, které byly těmto praktikám vystaveny, a díky fundraisingu se nadaci podařilo vybudovat zdravotní centrum, které nabízí vstřícné služby.

 1. Cílem tohoto zařízení je poskytovat zdravotnické služby zaměřené na dospívající a mladé lidi, což je kombinace vysoce kvalitních služeb, které jsou relevantní, přístupné, atraktivní, cenově dostupné, vhodné a přijatelné pro dospívající a mladé lidi.

 2. HIV a pohlavně přenosné infekce: Investice do sexuálně-zdravotních služeb pro mládež pomohou omezit šíření HIV/AIDS.

 3. Nechtěná těhotenství: Investice do služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, které jsou určeny mládeži, pomohou snížit počet těhotenství u mladistvých.

 4. Zdraví matek a novorozenců: Investice do služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví pro mládež přispějí ke zlepšení zdraví matek a novorozenců.

 5. Zdravotní středisko posílí postavení dospívajících dívek a chlapců i mladistvých matek tím, že zvýší jejich povědomí o právech v oblasti reprodukčního zdraví a schopnost přístupu k lékařským, klinickým a reprodukčně-zdravotním službám, které jsou k dispozici zachráněným dívkám a dětem žijícím v záchranném centru.

 6. Středisko bude rovněž nabízet služby MCH (Zdraví matek a dětí) a výživové poradenství.

PŘIJATÁ POMOC

Na vybudování zařízení obdržela nadace 2 932 980,00 keňských šilinků z České republiky a zbývající částku 1 647 340,00 Ksh získala od nadace Mpala Trust ve spolupráci s Princetonskou univerzitou v USA prostřednictvím výzkumného centra Mpala. Celkem 4 579 617,00 Ksh.

Společnost Olpejeta Conservancy Ltd darovala 5 lůžek pro pacienty, prostěradla a pokrývky na lůžka a další vybavení související se zdravotnictvím.

CO ZBÝVÁ PŘED REGISTRACÍ A OTEVŘENÍM ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA A NA CO APELUJEME

Aby zařízení mohlo začít nabízet služby jak osobám v záchranném centru, které přežily pohlavně podmíněné násilí, tak komunitě, je zapotřebí následující:

 1. Výstavba biodigestoru v ceně 3 225 162,60 Ksh (BQ již zajištěno prostřednictvím ministerstva veřejných prací, bydlení a infrastruktury).

 2. Zařízení a vybavení zařízení tak, aby splňovalo požadované normy ministerstva zdravotnictví. To by mohlo být provedeno postupně. Odhadované náklady činí 1,8 mil. Ksh.

 3. 10 000,00 x 5 litrových nádrží na sběr a skladování dešťové vody @ 80 000,00 Ksh za každou z nich.

 4. Získání a proškolení zdravotnického personálu a pomocného personálu v oblasti služeb. Plánujeme navázat partnerství s okresní vládou okresu Laikipia, abychom získali vyškolené klinické pracovníky, zdravotní sestry a lékaře k dispozici na počkání. Budeme potřebovat zaměstnat lékárníka a podřízený personál. Jakmile bude zařízení zaregistrováno, plánujeme ho zaregistrovat u Národního fondu zdravotního pojištění a zapsat všechny děti do pojištění. Všichni členové komunity, zejména studenti škol z okolí zařízení, a především středních škol, které mají všechny studenty registrované v rámci tohoto fondu (ten za ně platí vláda), budou osloveni, aby se zaregistrovali do tohoto zařízení.

To znamená přímý příjem, kterým se zajistí udržitelnost zařízení.

 1. Vozidlo s pohonem 4WD a s nízkou spotřebou pro převoz závažných případů do nemocnice 5. stupně. Může být i z druhé ruky.

CO JE TO BIODIGESTOR?

Systém biodigestorového septiku je celoživotní investice, která funguje na základě procesu bakteriální biodegradace: biologického rozkladu, při kterém se využívají aerobní a anaerobní bakterie k rozkladu organického odpadu (fekálií, moči a papíru). Proces zajišťuje, že zůstane voda bohatá na dusík, fosfor a stopové množství metanu. Systém rovněž funguje na principu vytěsňování. Jednoduše to lze popsat tak, že objem vody uvolněné do systému biodigestoru přes přívodní potrubí je totožný jako ten, který je vytlačen ven a odteče do francouzské drenáže / vsakovací jímky.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Když je veškerý organický odpad spláchnut do nádrže biodigestoru, odpad plave na hladině ve vstupní komoře, kde dochází k oxidaci a anaerobnímu rozkladu. Tento proces trvá jednu až dvě hodiny. Během tohoto procesu je odpad zcela nasycen vodou. Voda poté klesne na dno nádrže biodegestoru, kde ji anaerobní bakterie rozloží pomocí bakteriálního enzymu, který působí jako katalyzátor.

JAKÉ JSOU VÝHODY SYSTÉMU BIODIGESTORU?

1. Zabírá méně místa a není nákladný: Instalace biodigestorového kanalizačního systému je ve skutečnosti levnější než náklady na vybudování tradičního septiku a doprovodné vsakovací jímky. Systém také zabírá mnohem méně místa a jeho výstavba trvá jen několik dní. V dlouhodobém horizontu vám ušetří peníze.

2. Nezaplňuje se (nevyžaduje žádné odčerpávání): Na rozdíl od tradičních septiků biodigestor nepotřebuje odčerpávání. To šetří náklady na odčerpávací služby. Záchranné centrum OMDC čtvrtletně vynakládá 40 000,00 Ksh na zaplacení služeb soukromých exhaustorů. To se nyní ušetří a tyto peníze se nasměrují do jiných prospěšných činností.

3. Absence zápachu: Tento kanalizační systém nevydává naprosto žádný zápach.

Důvod: je vzduchotěsný. Naplní se vodou hned zkraje před použitím, což zaručuje, že v septiku nedochází k žádnému hnití, ale ke 100% biologickému rozkladu. Proces probíhá pod vodou.

4. Je šetrný k životnímu prostředí: Voda, která vzniká, se obvykle vsakuje zpět do země a zvyšuje tedy množství vody, která se nachází pod zemí. Stejnou vodu, která je bohatá na dusík a další živiny, lze také použít k zavlažování nebo zalévání zahrady / ekologického obydlí, k pěstování ovoce a zeleniny pro děti. Přebytek se pak prodá, čímž se ušetří peníze, který by jinak připadly na nákup zeleniny, a vytvoří se tím i příjem z prodaných přebytků. Zvyšuje se tím úrodnost půdy.

5. Není nutná žádná údržba.

6. Schváleno Národním úřadem pro správu životního prostředí v Keni. (NEMA)

BIODIGESTOR ZAHRNUJE TYTO PRVKY:

1. Septik biodigestoru – Hlavním účelem této nádrže je inkubace bakterií. Také se v ní vytváří prostředí pro anaerobní rozklad lidského odpadu, který je svou povahou organický. Do této nádrže se vkládají enzymy/bakterie, které urychlují proces rozkladu.

2. Vsakovací jímka/ francouzská drenáž – Jedná se o jímku vyplněnou pevným materiálem, do které se odvádí vyčištěná voda z biodigestoru. Voda je čistá a nepáchne. Lze ji použít k zavlažování rostlin nebo trávníku, ale není vhodná k pití.